11 Peace be with you! In 1:3, Peter shows three ways that our salvation comes to us from God. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. 10Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. How do I practice "Be ye Holy as I am Holy" as written in 1 Peter 1:16? To those who are elect exiles of a the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 2 according to b the foreknowledge of God the Father, c in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and d for sprinkling with his blood:. Browse Sermons on 1 Peter 1:3-9. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. 3 His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him () who called us to [] … 7 Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. 1 Peter 1 Greeting. 13Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; Sign Up or Login, Peter,G4074 an apostleG652 of JesusG2424 Christ,G5547 to the strangersG3927 scatteredG1290 throughout Pontus,G4195 Galatia,G1053 Cappadocia,G2587 Asia,G773 andG2532 Bithynia,G978, To Get the full list of Strongs: 6 Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, Confirm Your Calling and Election. Isaiah 9:6. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Sign Up or Login. 5 16Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. 3 Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng … Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. 23 Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. 17 0 Votes, 1 Peter 1:22 - 25 Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. 1 Peter 3:3-4 “ Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit . Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. 17At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: What time of the year was Christ’s birth? • 15Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 2 Pedro 1:3 - Yamang ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaniyang sariling kaluwalhatian at kagalingan; (translation: Tagalog: Ang … Basahin ang 1 Peter 4 nasa 'World English Bible' pagsasalin English 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … 10 Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! Tagalog Bible: 1 Peter. 1 Peter Greeting. Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, Read the Bible. 12Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25 1 Peter 1:3 Context. 0 Votes, 1 Peter 1:16 1 Peter 3:9 Suffering for Righteousness' Sake. Born Again to a Living Hope. Submission to Husbands - Wives, likewise, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives, when they observe your chaste conduct accompanied by fear. Watch our overview video on 1 Peter, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: Ask Us! • 11Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Tito 1:3 - Nguni't sa kaniyang mga panahon ay ipinahayag ang kaniyang salita sa pangangaral, na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas; (translation: Tagalog: Ang … Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 9 Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka't dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. h According to his great mercy, i he has caused us to be born again to a living hope j through the resurrection of Jesus Christ from the dead, Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 13 • Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 4 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. English-Tagalog Bible. 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: 3 21 Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. 1 Peter, an apostle of Jesus Christ,. May e grace and f peace be multiplied to you.. Born Again to a Living Hope. 19 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa.